Ministrul Sanatatii a semnat un Ordin Important pentru reglementarea conditiilor acordarii asistentei medicale

Ministrul Sanatatii semnat Ordin Important reglementarea conditiilor acordarii asistentei medicale

Ministrul Sanatatii a semnat un nou ordin important pentru reglementarea conditiilor acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2021-2022, implementand o serie de schimbari menite sa imbunatateasca sistemul pentru toti romanii.

Minsitrul Sanatatii a decis ca articolele de mai jos sa fie modificate prin acest ordin pe care l-a semnat, si vorbim despre o serie de masuri care se vor aplica in toata tara incepand din acest moment, iar asta pentru ca aplicarea prevederilor ordinului este deja obligatorie din moment ce a fost publicat in Monitorul Oficial.

„Să facă dovada că pentru cel puțin o normă pe zi – 7 ore – programul bazei de tratament/punctului de lucru este acoperit de medic/medici cu specialitatea medicină fizică și de reabilitare care își desfășoară într-o formă legală profesia la baza de tratament/punctul de lucru respectiv, cu excepția localităților/zonelor deficitare în ceea ce privește specialitatea medicină fizică și reabilitare, pentru care programul furnizorului/punctului de lucru respectiv poate fi sub 7 ore/zi, respectiv sub 35 de ore pe săptămână, și mai puțin de 5 zile pe săptămână, program acoperit de medic/medici cu specialitatea medicină fizică și de reabilitare.

La anexa nr. 12 articolul 8, litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:
e) să respecte programul de lucru și să îl comunice caselor de asigurări de sănătate, în baza unui formular al cărui model este prevăzut în norme, program asumat prin contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate, cu obligația ca pentru cel puțin o normă pe zi – 7 ore – programul furnizorului /punctului de lucru să fie acoperit de medic/medici cu specialitatea medicină fizică și de reabilitare care își desfășoară într-o formă legală profesia la furnizor/punctul de lucru respectiv.

Exceptie facand localitățile/zonele deficitare în ceea ce privește specialitatea medicină fizică și de reabilitare, pentru care programul furnizorului/punctului de lucru respectiv poate fi sub 7 ore/zi, respectiv sub 35 de ore pe săptămână, și mai puțin de 5 zile pe săptămână, program acoperit de medic/medici cu specialitatea medicină fizică și de reabilitare; programul de lucru se poate modifica prin act adițional la contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate.

La anexa nr. 37 articolul 7, litera g) se modifică și va avea următorul cuprins: g) să întocmească și să prezinte/transmită caselor de asigurări de sănătate documentele necesare, în vederea decontării medicamentelor cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu, conform și în condițiile stabilite prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022, cu modificările și completările ulterioare.

Datele din documentele necesare prezentate/transmise caselor de asigurări de sănătate în vederea decontării trebuie să fie corecte și complete și să corespundă cu datele aferente consumului de medicamente cu și fără contribuție personală în ambulatoriu raportate în SIUI; în ceea ce privește medicamentele pentru care se încheie contracte cost-volum-rezultat, datele din documentele necesare prezentate/transmise caselor de asigurări de sănătate în vederea decontării trebuie să fie corecte și complete și să corespundă cu datele aferente consumului de medicamente raportate în platforma informatică din asigurările sociale de sănătate.”