Ministrul Sanatatii: Hotararea de Ultima Ora cu Schimbari Importante la Nivel National

Ministrul Sanatatii Hotararea Ultima Ora Schimbari Importante Nivel National

Ministrul Sanatatii a dezvaluit o hotarare de ultima ora care s-a materializat sub forma unui ordin foarte important care aduce o serie de schimbari importante pentru sistemul de sanatate din Romania, ele fiind necesare de ceva vreme.

Ministrul Sanatatii are detaliat mai jos ordinul care se aplica in momentul de fata pentru ca a fost publicat in Monitorul oficial deja, el fiind obligatoriu pentru toate unitatile medicale care sunt vizate de catre el incepand din luna iulie.

“Ordinul MS și al președintelui CNAS nr. 1.068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021, se modifică și se completează după cum urmează: 1. Articolul 1 se modifică: Se aprobă Normele metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022, prevăzute în anexele nr. 1-52, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

2. După anexa nr. 51 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 52, cu următorul cuprins: Dispoziții pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 133/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. (1) Pentru pacienții internați în regim de spitalizare continuă, pentru care se acordă servicii medicale spitalicești în unitățile sanitare publice, cuantumul alocației de hrană nu este inclus în plata acestor servicii.

Plata serviciilor medicale se face pe bază de tarif pe caz rezolvat – sistem DRG, tarif mediu pe caz rezolvat pe specialități, tarif/zi de spitalizare pentru secțiile/compartimentele din spitalele de boli cronice și de recuperare, precum și pentru secțiile și compartimentele de cronici/recuperare și neonatologie – prematuri din alte spitale, inclusiv pentru secțiile/ compartimentele de îngrijiri paliative.

(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile inclusiv pentru serviciile medicale de recuperare medicală, medicină fizică și de reabilitare acordate în regim de spitalizare continuă în unități sanitare publice, respectiv sanatorii/secții sanatoriale din spitale pentru adulți și copii, inclusiv cele balneare, și în preventorii, a căror plată se face prin tarif pe zi de spitalizare.

(3) Suma corespunzătoare alocației de hrană ce urmează să fie decontată de către casele de asigurări de sănătate este aferentă cazurilor internate în regim de spitalizare continuă în unitățile sanitare publice, pentru care serviciile medicale spitalicești sunt decontate din FNUASS; suma lunară corespunzătoare alocației de hrană ce urmează să fie decontată se stabilește prin raportare la numărul de zile de spitalizare aferente cazurilor internate în regim de spitalizare continuă.”